Vedlikeholdsprogram for Solvang Park

Styret har utarbeidet et vedlikeholdsprogram som danner grunnlaget for mer forutsigbart og planstyrt vedlikehold i kommende periode.

Bakgrunn

I september 2014 innhentet styret i Solvang Park AS en tilstandsrapport fra Aase Byggeadministrasjon AS som utgjorde grunnlaget for den vedlikeholdsplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen i mai 2015.

Ut fra den vedtatte vedlikeholdsplanen har styret gjennom høsten og vinteren 2015 utarbeidet et vedlikeholdsprogram med flere underprosjekter.

Om vedlikeholdsprogrammet og prosjektene

Solvang Park står som kjent foran et omfattende og komplekst vedlikehold som vil kreve mye av styrets tid de nærmeste årene. For å sikre effektiv og profesjonell styring av disse prosjektene har styret samlet de forskjellige prosjektene i et koordinert vedlikeholdsprogram. Koordinering av de forskjellige prosjektene vil blant annet kunne føre til kortere gjenomføringstid, innsparinger på infrastruktur (stilaser, brakker ol.) og redusert ulempe for beboerne.

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet ble tidlig identifisert som en prioritert oppgave og flere grep er allerede tatt i denne sammenheng. Så langt har styret gjennomført en kartleggingsrunde i leilighetene, utskifting av brannslukkere og videoinspeksjon av pipeløp.

I disse dager gjennomføres rehabilitering av skorsteiner i tråd med pålegg fra Brann- og redningsetaten. Kommunikasjonen rundt brannsikkerhet er styrket, og det er planlagt en felles brannøvelse 19. april 2016. I tillegg vil vi bedre sikkerheten ved hjelp av dørpumper på leilighetenes ytterdører, felles brannvarslingsanlegg og utbedring av stubbloftene i kjellerarealene.

Avløp og drenering

Det er et tiltagende behov for drenering av bygningsmassen, da dette ikke er utført etter dagens standarder og bedre drenering vil hindre fukt i kjellere og trapperom.

Det er også påvist at avløpsrør har behov for oppgradering da store deler av anlegget består av det opprinnelige støpejernet fra 1922 som nå nærmer seg 100 år. Tendenser til fortetting skaper tilbakeslag som ved flere anledninger de senere årene har gjort betydelig skade i leiligheter i lavere etasjer.

Fasader og trapperom

Fasader mot rundtliggende gater er rehabilitert i perioden 2011-2013, mens gavlvegger og fasader mot bakgård er ikke rehabilitert. Det anbefales derfor en restaurering av gjenstående fasader etter at tiltak for drenering er utført.

I tillegg bør gamle vinduer skiftes ut, sprekker i mur rundt vinduer i trapperom utbedres og trapperom pusses og males. Parallelt med dette foretas enkelt vedlikehold av rehabiliterte fasader.

Vaskerier og balkong

Balkongprosjektet og utbedring av vaskeriene er tatt inn som en del av vedlikeholdsprogrammet ettersom det er flere avhengigheter mellom disse og de andre prosjektene.

Eksempelvis vil en mulig balkongutbygging frigjøre flere nye vinduer som kan byttes ut med eldre vinduer andre steder på bygget. En utbedring av kjellerne bør også sees i sammenheng med eventuelt større vedlikeholdsarbeid på vaskeriene.

Prosjektoversikt

Prosjektene for 2016-17 fordeler seg som vist i følgende tabell:

prosjektoversikt-2016-17-1868x1007

Alle prosjektene gjennomgås i detalj, og hvert prosjekt utvikler et mandat og en tidsplan. Et eksempel på overordnet plan for prosjektet Avløp og drenering ser ut som følger:

avlop-drenering-plan-1738x1015

avlop-drenering-innhold-1672x1021

Mer informasjon følger fra de ansvarlige i styret etterhvert som de forskjellige prosessene skrider frem, og prosjektene vil naturligvis legges frem for aksjonærgodkjenning i generalforsamling i forkant av igangsetting.

Spørsmål/ tips/ kontakt

Har du spørsmål eller tips, så ta kontakt med program- og styreleder Benedicte Frydendal.