Styret og valg?

Solvang Park AS er et aksjonærdemokrati, noe som innebærer at aksjonærene velger et styre som har fullmakt til å drifte og utvikle boligaksjelselskapet i henhold til selskapets vedtekter, aksjeloven og deler av borettslagsloven (se lovens §1-4, 2. ledd).

Styret velges av aksjonærene på generalforsamling. Vedtektene stipulerer at Solvang skal ha 3-5 styremedlemmer valgt for 2 år av gangen, i tillegg til 2 varamedlemmer valgt for 1 år av gangen. For å bidra til kunnskapsoverføring og kontinuitet er henholdsvis 3 og 2 styreplasser på valg annethvert år.

Om styret

Styret ved Solvang Park skal jobbe kunnskapsbasert – det vil si at det innhentes habile, eksterne råd og tjenester for teknisk arbeid. Styret skal ikke være vaktmester eller byggmester, men skal være en kompetent prosjekteier og driftsleder. Styret skal også kommunisere med aksjonærene på en hensiktsmessig måte.

Viktige personlige egenskaper for styremedlemmer:

  • Evne til å jobbe konstruktivt og samarbeidsorientert i styret
  • Analytisk og strukturert
  • Fleksibel og løsningsorientert
  • Motivert til å gjennomføre selvstendig arbeid
  • Evne å jobbe strukturert med både prosjekter og driftsoppgaver.

Nyttig fagkompetanse for styremedlemmer:

  • Det er en fordel med erfaring fra budsjettoppfølging.
  • Det er en fordel med erfaring fra prosjektansvar/ -oppfølging.
  • Det er viktig med god erfaring med bruk av nettbaserte verktøy. Styret benytter pt WordPress som publiseringstjeneste, Usbl sin styreportal, Google-apps, regneark mv.

Om valgkomiteen

En valgkomité bestående av 3 medlemmer skal foreslås av styret for årlig godkjenning på ordinær generalforsamlingen. Komitéen sitter inntil den blir erstattet eller medlemmer fratrer. Styret utnevner supplerende medlemmer dersom medlemmer fratrer før neste generalforsamling.

Komitéen har som mandat å fungere uavhengig og jobbe frem styrekandidater for valg av aksjonærfellesskapet. Styrekandidatene presenteres for generalforsamlingen hvor de kan velges eller forkastes etter flertallets ønske.

Arbeidet består i å avdekke potensielt gode styreemner og avdekke om disse er interessert i å stille. Alle aksjonærer kan foreslå kandidater for komitéen. Komitéen skal fremme det antallet kandidater for generalforsamlingen som det er ledige styre-/ varaplasser. Det skal etterstrebes en balanse mellom fornyelse og kontinuitet i innstilling til styrets sammensetning.

Innstillingen for generalforsamlingen er basert på flertallsavgjørelse i valgkomitéen, som skal utføre sin rolle i henhold til retningslinjer for valgkomitéen.