Funn i brannteknisk tilstandsanalyse

Styret engasjerte i høst de eksterne branntekniske konsulentene Brannstrategi AS og Feie- og tilsynstjenester AS til å gjennomføre detaljerte analyser av henholdsvis Solvang Parks brannsikrings- og pipevedlikeholdsbehov.

Brannstrategi ble hyret inn etter pålegg om ekstern brannteknisk kontroll fra Brann- og redningsetaten (BRE) etter en inspeksjon tidligere i år. Brannstrategi gjennomfører branntekniske tilstandsvurderinger som tilfredsstiller BREs krav til gjennomgang av «kvalifisert organ/ personell». Nødvendige tiltak fra rapporten er oppgraderinger som tilfredsstiller minimumskrav i veiledningen til TEK (forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk). BRE legger rapporten fra kvalifisert ekstern kvalitetssikrer til grunn for branntekniske pålegg, og har også uttrykt tilfredshet med vår oppfølgingsplan så langt, inklusive oversendte rapporter.

Med pålegget fra BRE som bakgrunn var formålet med gjennomgangene likevel som med den generelle vedlikeholdsgjennomgangen utført av Aase byggeadministrasjon å sikre en objektiv ekspertgjennomgang som grunnlag for vår egen vedlikeholdsplan, og dermed også et bidrag inn i vår felles finansieringsplan. Ekstern ekspertise er også nyttig med hensyn til å gjøre de riktige prioriteringene. Eksempelvis vet vi nå at overrislingsanlegget i Kirkeveien ikke har noen brannteknisk verdi ettersom bygningen har to uavhengige rømningsveier. Selv ikke i kjelleren bidrar dette anlegget til teknisk brannsikkerhet ettersom det ikke dekker inn i bodene der brannfaren er størst. Videre vet vi nå at brannbalkongene uansett ikke har status som alternativ rømningsvei, og at vaskeriene ikke er egne brannsoner slik at de brannsikre dørene som ble satt inn heller ikke har noen brannteknisk verdi.

Konsulentene utfører for øvrig ikke selv noe av utbedringsarbeidet og er dermed nøytrale parter i forhold til vurdering av utbedringsbehov – og eventuelt kvalitetssikring av arbeidsutførelse.

Hovedfunnene på disse analyseområdene var som følger:

  • Etasjeskiller: Brannsikringen er utilstrekkelig mellom kjellerne og første etasje. Stubbloftet er synlig i taket fra loftsbodene, og disse må bla. bekles med gipsplater.
  • Brannalarmanlegg: Byggene i Trudvangveien, Harald Hårfagresgate og Hammerstads gate mangler godkjent alternativ rømningsvei og må utstyres med felles brannvarslingsanlegg.
  • Lukking av gjennomføringer: Det finnes en rekke brannfarlige gjennomføringer mellom kjeller og første etasje, samt mellom loft og fjerde etasje, etter aksjonærers inngripen i fellesarealer ved utplassering av varmtvannsberedere, omlagt avløp mv.
  • Piper: Videokontroll av våre 65 (!) skorsteinsløp avdekket kratere og skader i pipeløpene, mangelfull tetting fra avlukkede ildsteder, beksot, dårlige fuger/ mørtel mm. Svaret er avgrensing av antall pipeløp i bruk, samt nedføring av stålrør eller ny innvendig støp.
  • Diverse: I tillegg avdekket analysene behov for en rekke mindre, nødvendige utbedringer slik som montering av selvlukkere på alle leilighetenes utgangsdører, brannslukkingsapparater på loft, bruk av brannhemmende maling mv.

Styret legger Brannstrategi AS og Feie- og tilsynstjenester AS sine analyser av vedlikeholdsbehovene til grunn for brannsikrings- og pipevedlikeholdsbehovene i en felles vedlikeholdsplan, og vil fremme den samlede vedlikeholds- og finansieringsplanen på en ekstraordinær generalforsamling på nyåret.

Relatert: