Økonomi, vedlikeholdsprosjekter og litt til

På generalforsamlingen 7. mai 2019 ble det vedtatt å rive brannbalkongene. Diskusjonen før avstemmingen dreide seg naturligvis også om økonomi, og den utløste også noen spørsmål rundt finansiering av dette prosjektet og eventuelle andre tiltak. Vi ønsker derfor å avklare litt rundt vår økonomiske situasjon.

Som man kan lese i det siste årsregnskapet for Solvang Park AS, har Solvang 6,6 millioner kroner disponibelt på vår balanse. Brorparten av dette beløpet står på en høyrentekonto, men noen midler er avsatt på en ordinær bankkonto med bakgrunn i at vi trenger likviditet, siden uttak fra høyrentekonto medfører høye gebyrer. Av disse 6,6 millionene kommer omtrent 1,1 million kroner fra driftsresultatet, altså fra vårt overskudd fra den ordinære driften i 2018.

Dette er penger avsatt til fremtidige vedlikeholdsprosjekter, som du kan lese mer om her og her. Styret ønsker å presisere at innleggene det vises til representerer den kunnskapen styret hadde på tidspunktet, og dette er dermed ikke en absolutt plan som vil bli følgt slavisk. Styret vil gå dypere i hvert enkeltprosjekt ved å innhente råd fra teknisk ekspertise for så å bruke dette som beslutningsunderlag, og om ikke et eksplisitt mandat fra generalforsamlingen foreligger, så vil dette hentes inn.

Vi har også gjeld. Per 1/1-2018 var vår langsiktige gjeld på omtrent 10,5 millioner, som skal betales ned innen 2032. I skrivende stund har dette lånet relativt gunstige betingelser og dette reforhandles periodisk av styret i samarbeid med forretningsfører.

Ut over dette utgjør driftsbudsjettet kostnader knyttet til løpende utgifter, som du kan få detaljer på ved å følge lenken over, men kort oppsummert var våre tre største utgiftsposter i 2018 1) Kommunale utgifter og renovasjon, 2) Reparasjon og vedlikehold og 3) Kostnader knyttet til eiendom (vaktmester etc.).

For å konkretisere alt dette over, så er det enkelt forklart slik at når du betaler 100 kroner i husleie, så går 66 kroner til drift og 34 kroner til betjening av lån.

Om vi ser fremover har vi flere vedlikeholdsprosjekter som vi før eller senere må forholde oss til. Styret vil alltid balansere behovet for vedlikehold, generell økonomi og gjeldsbyrden vår, og samtidig søke å gjennomføre de prioriterte prosjektene på en slik måte at unødvendige kostnader blir minimalisert. Ett eksempel på dette kan være å gjennomføre flere prosjekter på samme tidspunkt, og dermed slippe doble utgifter til blant annet stillaser.

Samtidig planlegger styret å fortsatt budsjettere med et driftsoverskudd i samme størrelsesorden for å sørge for at sparegrisen vår ikke blir helt tom, og dermed bevare våre finansielle muskler. Slik kan vi gjennomføre prioriterte vedlikeholdsprosjekter uten å måtte finansiere alt dette med lån.

Vi håper dette klargjør litt rundt økonomien vår uten at det ble for «tørr» lesning!