«Privatisering» av fellesarealer

rorgjennom-350x150

Noen aksjonærer har flyttet varmtvannsbereder og andre faste installasjoner til kjeller- eller loftsbod.

En tiltagende «privatisering» av bodene skaper imidlertid utfordringer på to måter:

For det første medfører det som regel brudd på brannskillene ved gjennomføring av elektriske ledninger, vanntilførsel og avløp. Dette betyr at dersom gjennomføringene ikke er gjort forskriftsmessig så er det økt risiko for brannspredning mellom etasjene.

For det andre vanskeliggjør slike installasjoner fremtidig omdisponering av bodene, noe som kan skje siden bodene er separate fra aksjebrevene og dermed underlagt fellesskapets fordeling. Sannsynligheten for omdisponering av boder i fremtiden er kanskje relativt begrenset, men en mulighet er for eksempel ved eventuelt fremtidig salg av fellesarealer til tilstøtende leilighet for å generere inntekter for aksjeselskapet.

Kostnad og arbeid gjennomføres uansett på eget ansvar, og aksjonærer som gjennomfører slike inngrep bærer den fulle risiko for inngrepet.

Følgende regler gjelder for plassering av infrastruktur i boder:

  • Styret gir ikke tillatelse til slike gjennomføringer. Akseselskapet forbeholder seg retten til å endre på disponering av boder i fremtiden, og aksjonæren må i så fall bære kostnadene dette innebærer for eget vedkommende.
  • Aksjonæren er ansvarlig for alle skader på fellesområder og andres beboeres eiendeler i egne boder, og plikter å sørge for dekkende forsikring.
  • Tilkoblinger til vann-, avløp- og elektrisk anlegg skal utføres forskriftsmessig av kvalifiserte håndverkere. Slike tilkoblinger skal skje på aksjonærens eget anlegg og ikke på fellesanlegg. Akseselskapet forbeholder seg retten til å endre på rørtraséer for vann og avløp i fremtiden, og aksjonæren må i så fall bære kostnadene dette innebærer for eget vedkommende.
  • Det vil gjennomføres fremtidig arbeid med brannsikring i kjeller- og loftsareal. Eventuelle merkostnader som følger av aksjonærers privatisering av bodareal vil belastes disse aksjonærene direkte.
  • Alle gjennomføringer i brannskiller skal følge de til en hver tid gjeldende forskrifter og tekniske krav til brannsikring, og det hefter ved aksjonæren å dokumentere dette på eventuelt arbeid.