Informasjonsmøte om mulig salg av loftet

Styret har utredet muligheten for å gjennomføre et salg av vårt loftsareal. Hensikten er å hente inn kapital til selskapet og muliggjøre forbedringer som oppussing av trappeganger og oppgradering av bakgården.

Konklusjonen fra utredningen er positiv og vi ønsker å gå videre med salget, så fremt aksjonærene ønsker dette. Vi har derfor laget et skriv som oppsummerer hovedpunktene fra utredningen, hvilke muligheter et salg vil gi aksjelaget, hvilke konsekvenser dette vil få og en undersøkelse der vi ønsker dine tilbakemeldinger om hvordan du stiller deg til et salg av loftet.

Solvang Park AS har 1345 m2 loftsareal. Et nøkternt estimat er at råloft kan selges for mellom 15.000-25.000 kroner per kvadratmeter. Dette er midler som kan sørge for at vi ikke trenger å ta opp ytterligere 22 millioner i lån for å gjennomføre vedlikeholdsplanen og at vi kan nedbetale eksisterende gjeld.

Styret inviterer til et informasjonsmøte på loftet i Trudvangveien 9, tirsdag 31. januar klokken 18.00 – 19.00.

Vennligst svar på undersøkelse du har mottatt i postkassen din og gi den til oss på informasjonsmøtet eller legg den i postkassen i Trudvangveien 9. Eventuelt kan du gå inn på http://bit.ly/loftsutbygging og svare på undersøkelsen på Internett. Frist for å svare er 7. februar.

Svar på sentrale spørsmål

Må vi betale skatt?

Det foreligger flere sammenliknbare uttalelser fra skattemyndighetene at salg av fellesarealer fra borettslag ved utstedelse av nye andeler ikke utløser noen skatteforpliktelser verken for selskapet eller andelseierne. Et aksjeboligselskap og aksjonærene vil i denne sammenheng bli likestilt med et borettslag. På denne bakgrunn kan det med stor grad av sannsynlighet legges til grunn at loftprosjektet ikke vil medføre noen skattebelastning. Dersom vi forsøker å verdiøke loftet med prosjektering, byggesøknader, arkitektforslag med videre vil vi kunne bli skattet på gevinsten, da vi anses for å drive næringsvirksomhet som utbygger. Vi må derfor selge råloftet som det er i dag.

Hvordan vil loftet bli solgt?

Styret vil innhente flere tilbud fra ulike utbyggere. Tilbudene skal inneholde pris, referanser og annen dokumentasjon som vitner om et seriøst og solid selskap, samt hva utbyggeren ønsker å gi tilbake til gården, for eksempel pusse opp trappeganger ved endt utbygging og oppgradering av bakgården. Til orientering har styret allerede vært i kontakt med enkelte seriøse aktører. Disse aktørene har også vært på befaring og har vist sterk interesse for prosjektet.

Vil det bli mye støy ved bygging?

En utbygging vil merkes, men vi vil sørge for å kontraktsfeste perioden utbygger har mulighet til å utføre bygging, slik at byggeperioden ikke drar ut i tid. Vi vil også kunne legge føringer for når særlig støvende eller støyende arbeid skal utføres, samt rutiner for opprydning og vedlikehold underveis i byggeperioden, slik at sjenansen blir minst mulig for oss.

Vil jeg få lavere husleie?

Ja. Et salg av loftsareal vil sørge for at vi kan innfri eksisterende gjeld og husleien vil reduseres med din andel av renter og avdrag. Et estimat er at husleien vil reduseres med ca. 20-30 %. I tillegg vil det bli flere aksjonærer å dele de faste kostnadene på.

Hva vil pengene bli brukt til?

Foruten å betale ned gjelden, vil vi benytte inntektene fra salget til å sette opp et vedlikeholdsfond som skal sikre fremtidige utbedringer og vedlikehold på gården vår.

Kan selskapet selge bodene på loftet?

Ja. Selskapet har mulighet til å omdisponere fellesarealet. Et av prosjektene på vedlikeholdsplanen er å sikre tørre kjellere slik at dette kan være det primære lagringsområde. Styret vil sørge for at hver boenhet har tilstrekkelig bodareal iht. offentligrettslige regler.

Jeg bor i 4. etg., kan jeg kjøpe loftet for å utvide min leilighet?

Det foreligger ingen forkjøpsrett i aksjelaget dersom loftarealet skulle bli solgt til en utbygger. Dersom vi skulle selge til enkelte privatpersoner i 4. etg. vil dette med all sannsynlighet medføre at potensielle utbyggere ikke vil by på prosjektet, da de ønsker å overta et samlet loftsareal for å optimalisere utbyggingen. I tillegg mister vi fordelen ved en utbygger som vil utføre forbedringer på fellesområder, vi har ikke lenger kontroll på utbyggingsperioden eller utformingen mot bakgården og privatpersoner må selv sørge for at strenge og fordyrende brannforskrifter ved utbygging av loft overholdes.

Risikerer vi et stort antall “studenthybler” på loftet?

Nei. Utbyggingen er begrenset av antall oppganger og bygge- og brannforskrifter, i tillegg til at vi kan legge føringer på utbygger for antall boenheter.

Vil jeg få tilbakebetalt de ekstraordinære innbetalingene fra 2015-2017?

Nei. Dette er midler som allerede er benyttet til prosjektet på vedlikeholdsplanen som pipeoppgradering, brannverntiltak og drenering.

Hva skal til for at vi selger loftet?

Et salg krever ⅔ flertall på en generalforsamling. Dersom undersøkelsen viser at det blant aksjonærene ikke er nok interesse for å selge loftet, vil styret ikke gå videre med prosjektet.

Oppsummering

Hva er fordelene ved å selge loftarealet?

  • Når salget er effektuert og lånet vårt nedbetalt vil husleien nedjusteres med ca. 20 – 30 %.
  • Det opprettes et vedlikeholdsfond der midlene kun skal benyttes til investeringer og varig vedlikehold. Vi slipper derfor å ta opp ny gjeld som både reduserer verdien på boligen din og øker husleien.
  • Vi blir flere beboere som kan bidra positivt til gården vår og ekstra husleieinntekter.
  • Verdien på din bolig vil øke, da fellesgjeld og husleie går ned, samt at nye eksklusive leiligheter på toppen vil tiltrekke seg en ny kjøpergruppe.

Hva er ulempene ved å selge loftarealet?

  • Loftsbodene og eventuelt tørkeplass må erstattes med tilstrekkelig areal i kjelleren.
  • Vi må tåle en periode med bygging.