Girokrøll og husleietillegg

Enkelte aksjonærer som betaler med bankgiro (ikke e-faktura eller avtalegiro) melder om krøll med fakturautsendelsene fra Usbl. I tillegg har styret fått to henvendelser om grunnlaget for den innbetalingsplanen som styret har lagt for det ekstraordinære husleietillegget.

Ordinære felleskostnader

De ordinære felleskostnadene reguleres som kommunisert for en tid tilbake med 2 % fra 1. juli. Enkelte aksjonærer har fått to sett med giroer med ny og gammel sats og endog med/ uten juli-blankett. Forretningsfører beklager dette i nytt brev, og styret understreker følgende:

  • For en 3-roms leilighet øker de ordinære felleskostnadene fra 3.310,- til 3.376,- per måned fra 1. juli 2015.
  • For en 4-roms leilighet øker de ordinære felleskostnadene fra 4.412,- til 4.500,- per måned fra 1. juli 2015 (korr.).
  • Det er ingen «frimåned» i juli for de som måtte ha tenkt det.
  • Aksjonærer som er usikre på hvilke trekk som er lagt inn på egen konto bes avstemme trekkbeløp fra 20. juli med disse beløpene.

Ekstraordinære felleskostnader

Generalforsamlingen 26. mai stemte som kjent over to alternativer fra styret for finansiering av vedlikehold og felleskostnader, og stemmeflertallet vurderte det slik at det var mest ønskelig med ekstraordinære innbetalinger for å redusere behovet for nye låneopptak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å innføre et ekstraordinært husleietillegg på inntil kr 1.000 per måned per aksje i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 for å nedbetale deler av den eksisterende gjelden. Generalforsamlingen gir videre styret fullmakt til å ta opp inntil kr 22 millioner i nytt lån for utføring av vedlikeholdsoppgaver i henhold til vedlikeholdsplanen, og refinansiere hele låneporteføljen over 20 år. Den ordinære husleien vil som tidligere reguleres årlig for å dekke selskapets samlede utgifter.»

Styret har jobbet for å implementere generalforsamlingens vedtak i tiden siden møtet. Etter tilbakemeldinger fra aksjonærer under og etter generalforsamlingen har vi søkt å hensynta også interessene til det mindretallet som selvsagt retter seg etter flertallsvedtaket, men som opplever konsekvensene av et husleietillegg som dramatiske.

Styret justerte den initielle beregningen på kr. 1.000,- per aksje per måned ned til kr. 900,- etter ny vurdering av finansieringsbehovene.

Grunnet ønske om å holde fakturagebyrer lave og samtidig tilrettelegge for både de som ønsker å betale månedlig og de som ønsker å betale ned raskere landet styret i samråd med forretningsfører på kvartalsvise innbetalinger. Dette gir alle aksjonærer mulighet til å finne en betalingsplan som passer for dem, enten det er fordelt på 1, 2, 8 eller 24 innbetalinger samtidig som forretningsfører kan holde en oversikt uten betydelig, kostnadsdrivende merarbeid.

I tillegg tok styret på alvor tilbakemeldinger om at veien frem til 1. juli fra vedtakstidspunktet var urimelig kort og flyttet implementeringstidspunktet til 1. oktober uten at dette påvirker det totale innbetalingsbeløpet over 24 måneder. Likeledes ble innbetalingstidspunktet satt til etterskuddsvis, analogt til de etterskuddsvise ordinære felleskostnadene, slik at den første ekstraordinære forfaller ved utgangen av 2015 og den siste ved utgangen av 2017.

Slik oppnår selskapet både økt dekning av felleskostnader og at vi tar hensyn til hverandres økonomiske situasjon.

Hva skjer nå?

Les mer om det ekstraordinære husleietillegget her på nettsiden, og kontakt forretningsfører om du har noen tekniske spørsmål rundt giro og innbetaling (telefon kundesenter 08725, åpent 08:30-16:00).

Dersom du opplever problemer med å gjennomføre innbetalingene eller har spørsmål til vedtaket så ta kontakt med styret.