Styret i tingretten – saksøkt for å iverksette bygging av balkonger

Den 20. september i år mottok styreleder et samlesøksmål fra 19 aksjonærer i Solvang Park, hvor saksøkerne begjærte midlertidig forføyning for å stanse den pågående balkongutbyggingen i Solvang Park. Påstanden fra saksøkerne var at styret har gått over sitt mandat når vi iverksatte bygging av balkong, og de gikk rettens vei for å få stanset dette.

Gjennom saksøkernes advokat ble styret ved styreleder informert om følgende krav fra saksøkerne:

  1. Styret måtte gjennomføre ekstraordinær generalforsamling
  2. Bygging av balkonger skulle stanses umiddelbart
  3. Solvang Park skulle dekke alle saksomkostninger til saksøkerne

I god ånd og for å minimalisere kostnader for aksjonærene valgte styret å umiddelbart stanse bygging av balkong og imøtekomme kravet om å gjennomføre ekstraordinær generalforsamling. Styret var imidlertid enstemmig om å ikke akseptere kravet om å dekke saksøkernes saksomkostninger. Ettersom partene ikke kom til enighet om saksomkostningene, møttes partene i tingretten torsdag 29. september. Solvang Park var representert ved Benedicte Frydendal og Petter Hessen.

De to første punktene ble fort avklart, men det ble til slutt opp til Oslo tingrett å fatte beslutning i kostnadsspørsmålet. Siden styret imøtekom saksøkerne på de to første punktene, kunne retten tilkjenne saksøkerne omkostninger kun dersom det var klart at saksøkerne ville vunnet saken – altså hadde fått medhold i sitt krav om midlertidig forføyning.

Retten kunne ikke se at dette var opplagt, og gir i stedet juridisk støtte til styrets beslutning i sin kjennelse. Vi siterer fra rettens kjennelse:

“Retten finner det klart at generalforsamlingsvedtaket av 26. mai 2015 – når vedtaket leses i sammenheng – ikke bare gir styret fullmakt til å prosjektere balkonger og sende inn byggesøknad, men også fullmakt til å iverksette byggingen.”

Retten mener altså at styret ikke har overtrådt sine mandater, og at styret hadde all nødvendig dekning i vedtaket av 26. mai 2015 når vi igangsatte bygging av balkonger. Denne tolkningen støtter de juridiske rådene styret hentet inn før iverksetting av bygging.

Retten vurderte også saksøkernes påstand at det foreligger en vesentlig endring i byggesaken, siden myndighetene har godkjent 23 av opprinnelig 54 planlagte balkonger. Saksøkerne mente at dette utløser den følgende teksten i vedtaket:

“…ved vesentlig endring fra original byggesøknad” må generalforsamlingen igjen stemme over nytt vedtak”.

Retten fant ikke at endringene var vesentlige, hverken for den enkelte aksjonær som ønsker balkong eller for alle aksjonærene sett under ett, siden hverken kostnadsnivå, estetikk eller utforming av balkong var vesentlig endret. Retten gav altså styret medhold på dette punktet også, og kunne i et totalbilde ikke se at saksøkerne ville vunnet fram med en midlertidig forføyning.

Denne konklusjonen gjorde at retten ikke fant grunnlag for å tilkjenne saksøkerne saksomkostninger, og de ble således dømt til å dekke egne utgifter til advokat på nærmere 70.000,-.

Selv om styret er glad for å få bekreftet våre handlinger i retten, så er dette en seier med bismak. Saksøkerne har blitt påført unødvendige økonomiske belastninger og styret har blitt utsatt for den unødvendige personlige belastningen det er å bli saksøkt. Styret ønsker derfor å oppfordre alle aksjonærer å henvende seg direkte til styret før man går unødvendige og kostbare runder med advokater.

Styret har i denne anledning kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, som vil bli avholdt tirsdag den 18. oktober klokken 18.00 i Majorstuen Kirke. Vi håper på et sterkt aksjonærdemokrati og at så mange som mulig stiller opp og stemmer eller gir fullmakt.

Dersom du vil ha tilgang til kjennelsen, ta kontakt med styret på solvangpark@gmail.com og oppgi navn, adresse og leilighetsnummer. Vennligst skriv “Tilgang til kjennelse vedrørende balkong” i emnefeltet.