Fra balkongkomitéen: Om utbygging og teknikk

Sommeren er over oss og det er mange som kunne tenke seg en balkong å tilbringe varme sommerkvelder på, med god mat, drikke og hyggelig selskap. Om alt går etter planen vil dette kunne være en realitet neste sommer.

Etter generalforsamlingen i mai har balkongkomiteen fått flere henvendelser fra aksjonærer som kunne tenke seg balkong. Dette tar vi som en bekreftelse på at interessen for balkong er stor og at et klart flertall ønsker balkong.

I forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling hvor balkongsaken er hovedtema ønsker vi i balkongkomiteen å informere aksjonærer om prosessen som pågår, samt gi svar på påstander som er fremsatt av Jack Barr (m/flere) i forslag til vedtak. Mange av disse påstandene er direkte feil, og kunne vært unngått dersom Barr på noe tidspunkt hadde henvendt seg til komiteen med sine bekymringer.

Vi er nå inne i en fase hvor det er nødvendig å velge en ansvarlig søker for prosjektet. Det er naturlig at den ansvarlige søkeren også vil være utførende entreprenør. Så langt har vi vært i dialog med Balkongteam. De har bistått oss med tekniske vurderinger samt gitt et pristilbud på byggesøknad og oppføring av balkonger. Vårt inntrykk er at Balkongteam er et av Oslos beste på dette området, med over 15 års erfaring og oppføring av nærmere 5000 balkonger – inkludert på bygårder som våre. Vi vil i alle tilfeller ikke velge en entreprenør med dårligere skussmål enn det Balkongteam kan skilte med.

Neste fase er å søke om rammetillatelse hos plan og bygningsetaten. Plan- og bygningsetatens vurdering av søknaden innebærer – i tillegg til selve byggetiltaket – en vurdering av ansvarlig søker og entreprenør (foretak med ansvarsrett). Kommunen stiller krav til foretak som planlegger og utfører jobben, og når Solvang Park velger å bruke en etablert aktør som for eksempel Balkongteam, er det ingen grunn til å tro at kommunens krav ikke blir oppfylt.

Balkongteam har sentral godkjenning hos Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) for nettopp de fagområdene som kreves for prosjektering og utførelse av balkonger. Balkongteam bruker et av Nordens største tekniske konsulentselskaper, ÅF Gruppen, til statiske beregninger. Balkongteam mener det ikke er noen grunn til bekymring over setningsskader i forbindelse med bygging av balkonger. De opplyser at hver balkong veier 300 kg, men at massene (teglstein) som tas ut av fasaden for å tilpasse innfestingen har tilsvarende vekt. Belastningen på fasaden vil med andre ord fortsatt være tilnærmet lik den samme som før.

Balkongkomiteen har gått grundig gjennom dokumentene fra forliket med Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, i forbindelse med setningsskadene. Forliksavtalen med Oslo Kommune det blir referert til i innkallingen, innebærer ingen avtale om regress for eventuelle senskader, slik Barr hevder i bakgrunnsteksten. Det eksisterer ingen slik avtale. Det eneste relevante som fremkommer av dokumentene er at Solvang Park AS har muligheten til å fremme nye erstatningskrav dersom det kan påvises at fremtidige setningsskader kan relateres til gravingen av avløpstunellen i 1978-1979, eller dersom kontrollanlegget svikter/bortfaller 

En ”granskning” slik Barr presenterer i innkallingen er overflødig. Det bør nevnes at bygårder med setningsskader i Oslo sentrum overhodet ikke er uvanlig, og blant fagfolk anses ikke setningsskader å være til hinder for bygging av balkonger. En rapport fra 2005 utarbeidet av entreprenørkonsernet AF Gruppen, sendt daværende styreleder Georg Kjelstrup i hans arbeid med å anskaffe balkonger, bekrefter at det ikke er noe problem å sette opp balkonger gitt kjente grunnforhold så lenge dette tas høyde for i uformingen.

Når rammetillatelsen fra kommunen foreligger, forutsetter vi selvsagt at ansvarlig entreprenør utfører de nødvendige undersøkelser og tiltak som må til for å ivareta byggenes statikk og sikkerhet. Den såkalte ”granskningen” Barr ønsker, vil med andre ord medføre en forsinkelse av prosessen og en stor, unødvendig kostnad for aksjonærene i Solvang Park AS.

Når det gjelder de økonomiske aspektene ser vi ingen grunn til å gå mer i dybden da Solvang Park AS ikke vil bli belastet økonomisk for dette og de juridiske hensynene nevnt i innkallelsen ble besvart av advokat på stedet under forrige generalforsamling.

For ordens skyld vil vi orientere om at det sitter en siviløkonom, to sivilingeniører og en sivilarkitekt i balkongkomiteen. Vi kan forsikre om at vi innehar tilstrekkelig teknisk og økonomisk kompetanse til å kunne diskutere ulike problemstillinger med ansvarlig søker og entreprenør, og i det hele tatt fylle rollen som byggherre.

Til slutt vil vi oppfordre alle til å møte opp på den ekstraordinære generalforsamling eller gi fullmakt, slik at aksjonærflertallet blir hørt.

Mvh

Petter, Isak, Magnus og Bjørn