Utleiepraksis og meldeplikt

Styret jobber med en ny gjennomgang av beboermassen med tanke på HMS og oppfølging av vedtektene våre. Vi vil minne om at selskapet har tydelige vedtekter for bruksoverlating og søknadsplikt ved eventuelle endringer.

Selskapets vedtekter § 6 omhandler våre regler for bruk av boligen. I tråd med borettslagsloven er det bla adgang til bruksoverlating av deler av leiligheten dersom en selv bor i den, tidsavgrenset bruksoverlating og bruksoverlating ved enkelte andre spesielle omstendigheter. Å overlate bruken av boligen til andre krever dog styrets samtykke.

Avsnitt to i vedtektenes § 6 understreker at det er tillat med «utleie eller utlån av hele leiligheten for en periode på opp til 3 år når aksjeeieren eller et nærtstående familiemedlem har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Styret må godkjenne den nye brukeren, men kan bare nekte godkjenning dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.»

Der utleie godkjennes kommer vedtektenes § 5 avsnitt 8 til anvendelse, som viser til «gebyr på kr. 5.000,- til Solvang Park AS» som bla skal dekke utgifter til «opprydding, vask med mer i forbindelse med flyttingen», og som «gjelder også ved fremleie». Vi minner om at det ved skifte av leietakere påløper nytt gebyr.

Reglene er til for å beskytte beboerne og sikre bomiljøet vårt, men styret er avhengig av beskjed om bruksoverlating. Vi ber om at eventuelle aksjonærer eller nye beboere som har tvil om hvorvidt bruksoverlating til eksisterende beboere har vært innmeldt til styret eller dersom bruksoverlating har foregått i mer enn 3 år kontakter styret umiddelbart.

Se også egen nettside om utleie.