Retningslinjer for valgkomitéen

Solvang Park AS har ikke noe formelt, vedtektsfestet valgreglement. Samtidig er det nyttig – spesielt ved endringer i sammensetning av valgkomitéen – at vi har en felles forståelse av valgkomitéens arbeid og rolle.

Valgkomitéen har en svært viktig oppgave med å finne rett person til rett verv i styret. Folk har ulike evner, kompetanse og ikke minst interesser. Det er viktig å være oppmerksom på disse ulikhetene, slik at man kan sette sammen et best mulig team.

Valgkomitéen bør begynne sitt arbeid med å finne kandidater, spesielt til ledige styreroller, minst 3 måneder før generalforsamlingen. Arbeidet med å samle innspill kan gjennomføres ved direkte henvendelse til egnede kandidater. I tillegg kan det være naturlig at valgkomitéen på dugnad, gjennom nettsidene og oppslag ber om innspill på navn til verv som skal besettes. Les mer om styret og valg.

Retningslinjer

 1. Valgkomitéen er en uavhengig komité valgt av generalforsamlingen, med oppgave å finne kandidater som kan passe i sentrale styrer og komitéer i Solvang Park AS. Samtlige medlemmer av valgkomitéen valgt på Generalforsamlingen skal gjøres kjent med retningslinjene for komitéens arbeid.
 2. Valgkomitéens medlemmer skal inntil innstillingen foreligger ikke publisere eller drøfte denne med personer som det ikke er naturlig å drøfte denne med.
 3. Generalforsamlingen velger tre medlemmer til selskapets valgkomité på den ordinære generalforsamlingen. Valgkomitéen velger sin egen leder etter at den har konstituert seg.
 4. Dersom et medlem av valgkomitéen går ut av rollen underveis i perioden vil styret utpeke et nytt medlem som vil sitte i rollen frem til neste ordinære generalforsamling.
 5. Valgkomitéen skal innstille til alle de valg som i henhold til vedtektene skal foretas på generalforsamlingen, normalt da medlemmer til styret (velges for 2 år), varaer til styret (velges for 1 år), samt ny valgkomité (velges for 1 år).
 6. Valgkomitéen skal forespørre nåværende styre- og varamedlemmer som er på valg om disse er interessert i gjenvalg eller ikke, slik at dette kan meddeles sammen med eventuell henvendelse om forslag til kandidater. Styremedlemmer på valg som ønsker gjenvalg men som ikke innstilles skal informeres av valgkomitéen i forkant av generalforsamlingen.
 7. Valgkomitéen må forsikre seg om at de som innstilles uten reservasjoner kan slutte seg til gjeldende vedtekter og husordensregler.
 8. Valgkomitéen fremlegger sin endelige innstilling til styret senest to uker før generalforsamlingen skal avholdes, slik at styret har anledning til å fremme eventuelle synspunkter på kandidatene.
 9. Valgkomitéen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra kandidaten selv og kan eventuelt innhente informasjon fra andre kilder som den ønsker å benytte seg av. Alle kandidater må være forespurt. Valgkomitéen står følgelig også fritt til å se bort ifra styrets eventuelle synspunkter på innstillingen.
 10. Kandidater som innstilles skal orienteres om innstillingen i forkant av generalforsamlingen.
 11. Valgkomitéen skal avvise betingelser som blir fremsatt for å stille til valg. Valgkomitéen skal i sin innstilling fremme individuelle kandidater, ikke «pakkeløsninger».
 12. Valgkomitéen skal bestrebe seg på å levere en innstilling som virker samlende, og ivareta de forskjellige hensyn som er nødvendige for å sikre et velfungerende styre.