Hva med…?

Hva er et boligaksjeselskap?

Solvang Park er et boligaksjeselskap stiftet 8. mai 1922.

Et boligaksjeselskap er en eierform som var svært vanlig i mellomkrigstiden. For aksjonærene er det ikke så veldig forskjellig fra å eie en selveierleilighet. Noen forskjeller er det imidlertid. Eksempelvis skal aksjonærene selv bo i leiligheten og ikke bruke den som utleieobjekt, noe som betyr at du må søke styret om tillatelse hvis du vil leie ut leiligheten. En fordel ved eieformen er at kjøper slipper dokumentavgift til staten.

Som alle andre aksjeselskaper så er Solvang Park underlagt aksjeloven. Det betyr at selskapet har en generalforsamling som er aksjeselskapets høyeste organ, et styre som velges av generalforsamlingen og som fatter viktige beslutninger på vegne av aksjonærene, samt en forretningsfører som utfører de oppgaver som pålegges av styret og som har ansvaret for den daglige driften av selskapet.

Hvilke vedtekter og husordensregler gjelder?

Solvang har vedtekter og husordensregler som du finner på Dokumentsiden. Merk at kjøper i henhold til vedtektenes § 5.8 skal betale et gebyr til Solvang for dekning av opprydding, vask med mer i forbindelse med flyttingen. Dette gjelder også ved fremleie.

Hvem er forretningsfører?

Aksjelagets forretningsfører er Usbl.

Ta kontakt med forretningsfører vedrørende husleieinnbetaling og kjøp/salg av leilighet. Alle forsikringsskader som vedrører Solvang Park AS skal meldes til forretningsfører (for eksempel vannskader).

Hvordan virker styret?

Forretningsideen til styret i boligaksjeselskapet er å forvalte eiendommen slik at aksjeverdien økes. Dette betyr at styret vurderer alle beslutninger ved å stille spørsmål av typen: Blir bomiljøet vårt bedre? Blir det mer attraktivt å bo her? Er kostnaden lavest og nytten størst mulig? Er dette til beste for aksjonærfellesskapet?

Styret legger frem sin årsberetning samt selskapets årsregnskap for aksjonærene til godkjennelse ved den årlige generalforsamling. I årsberetningen fremgår de viktigste sakene styret har arbeidet med det siste året. Som aksjonær kan du stille forslag til vedtak på generalforsamlingen. Slike vedtak må stilles til Styret innenfor fastsatte frister før generalforsamlingen skal finne sted.

Spørsmål eller beskjeder til styret sendes til styrets e-post adresse eller legges i styrets postkasse i Trudvangveien 9.

Kan jeg bidra til fellesskapet?

Ja! Solvang trenger deg. Du kan bidra gjennom å følge vedtekter og regler, og gjennom å være en bevisst nabo. Vil du bidra mer så meld deg og din kompetanse til styret, og vil du bidra i styret kan du melde deg for valgkomitéen.

Kan jeg gjøre ombygning/ påbygning i leiligheten?

Dersom du skulle ønske å gjøre endringer inne i leiligheten din (bygge/ bygge om bad eller toalett, bygge peis, rive en vegg el. Lignende) så gjelder alltid følgende: Meld ønske om forandringer til styret skriftlig, og skriftlig godkjennelse skal avventes før arbeidet settes i gang. Dersom det er snakk om vesentlige endringer så skal disse meldes til og godkjennes av det aktuelle kommunale organ (f.eks. Brann- og redningsetaten eller Plan- og bygningsetaten), og kopi av godkjenningen skal sendes styret straks den foreligger. Aksjonæren er selv ansvarlig for at alt arbeid utføres fagmessig jfr. selskapets vedtekter.

Før eventuelle ombyggingsarbeider starter, bør det henges opp nabovarsel i oppgangen. Aksjonæren bør for ordens skyld varsle nærliggende leiligheter spesifikt om når og hvor lenge oppussingen skal foregå. Les også mer om hvilke retningslinjer som gjelder på egne sider om oppussing.

Hva med å slipe gulvet?

Sliping av de originale etasjeskillene/ tregulvene er ikke tillatt. Istedenfor kan det legges nytt tregulv med brannhindrende materiale under det nye gulvet. Ta kontakt med styret i tvilstilfeller ved reparasjoner.

Hvilke regler gjelder for vann?

Vaskemaskin, oppvaskmaskin etc. er åpenbare lekkasjerisikoer og at det i forbindelse med forsikringskrav skal være montert vannstopp (aquastopp) på installasjoner for vann dersom det ikke er sluk tilgjengelig.

Det skal være godkjent stoppekran på alle installasjoner på kjøkken tilknyttet vann, slik som for eksempel oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap/fryser.

Alle rom som vender mot gavl må luftes skikkelig slik at råte/ soppskader ikke finner sted. Dette gjelder spesielt for soverom. Plasser ikke møbler inn mot gavlvegger.

Hvordan får jeg nøkler og skilt?

Dersom du har behov for ekstra nøkkel til ytterdører kan disse bestilles via styret mot et gebyr. Navneskilt til postkassen og ringeklokken bestilles også via styret (unntatt ringeklokkeskilt til HG 16). Ekstra nøkler til postkasse, søppelinnkast og søppelhus skaffer den enkelte beboer selv fra Servicesentralen Lås og Nøkkel. Les mer.

Jeg har hørt om vaskerier?

Det er to vaskerier i Solvang Park AS. De er flislagte, lyse og trivelige og ligger i kjelleren i henholdsvis Trudvangveien 9 og Hammerstads gate 18. Inngang til vaskeriet i Hammerstadsgaten 18 er fra atriet. Nøkkel til ytterdøren passer til inngangsdørene til vaskeriene. Hvert vaskeri har to vaskemaskiner og to tørketromler. Du reserverer vaskeriet ved å skrive deg på tavlen utenfor vaskeriet. Husk å stryke deg ut når du er ferdig. Bruk av vaskeriene er inntil videre gratis.

Vær oppmerksom på vasketidene som er oppslått i vaskeriene og respekter disse av hensyn til dem som bor rett over. Du skal selvfølgelig forlate vaskeriet i den stand som du selv forventer å finne det.

Hvordan fungerer søppeldunker, søppelcontainere og kildesortering?

Det står et søppelhus utenfor hver portal, og Solvang Park kildesorterer. Søppelhusene er forbeholdt vanlig husholdningsavfall, plast og papir og størrelsen er nøye tilpasset vårt normale behov. Den avlange luken til venstre er kun for papir, mens den runde til høyre er for matavfall, annet husholdningsavfall og plast. Glass og metall kastes i resirkuleringsstasjonen utenfor biblioteket/ Rimi i Harald Hårfagresgate. Les mer.

Det er ikke tillatt å hensette ting eller kaste avfall utenfor søppelhusene. Verken renovasjonsetaten eller Solvang Park fjerner dette, så det blir i så fall naboer som må rydde opp. Les mer.

Hva med lys og lyspærer i fellesområder?

Lys i oppganger styres av en timer og går av og på automatisk. Lyspærer i fellesområder som oppganger, loft og kjellere skiftes av vaktmester. Meld fra til styret hvis du ser en lyspære som er gått.

Kan jeg grille?

Grilling i gårdsrommet er tillatt. Det er flere griller du fritt kan benytte. Bare kos deg ute i «parken», men rydd opp etterpå og unngå støy etter klokken 23.00 (jfr Husordensreglene).

Er det lov med hunder og katter?

I Solvang er vi mange som er glade i hunder og katter og vi har flere, snille firbente beboere. Hos oss er du velkommen både med og uten hund eller katt (”innekatt”). For at alle – både to- og firbente – skal trives, er det viktig at alle hund- og katteeiere er seg sitt ansvar bevisst og alltid straks fjerner eventuelle etterlatenskaper. Hunder skal luftes skikkelig utenfor bygningene før de tas med inn i atriet, og dyrene skal holdes unna sandkassen.

Hjelp – vannskade!

Skulle du være så uheldig å få en vannskade skal du gjøre følgende:

1.  Stopp lekkasjen (steng hovedkranen til leiligheten)
2.  Kontakt straks rørlegger
3.  Kontakt forretningsfører og styret så snart som mulig.

Egenandel ved vannskader som skyldes varmtvannsbereder, vaskemaskin, oppvaskmaskin og andre installasjoner er p.t. kr. 6.000,-. Se for øvrig prosedyre for forsikringssaker på Dokumentsiden.

Hvordan får jeg informasjon til selvangivelsen?

Oppgaver over fradrag for gjeldsrenter, andel av formue etc. sendes av forretningsfører til den enkelte aksjonær i januar.

Holdes det dugnad?

Vi holder dugnad hver vår og høst. Containere leies inn av styret, og avfall som ikke inngår i husholdningsavfallet kastes. Fremmøte er obligatorisk med mindre du har meldt forfall til styret senest dagen i forveien. Ved forfall forbeholder styret seg retten til å tildele oppgaver som kan utføres for fellesskapet før eller etter dugnaden.

Hvordan forholder Solvang seg til brannvern?

Trappeoppgangene er hovedrømningsveier i tilfelle brann og skal holdes frie for ”ting og tang”, dette gjelder også kjellerganger og loft. Brannfarlige stoffer, væsker, aviser/papir og lignende skal ikke lagres i ganger eller i fellesarealer i loft og kjeller. Solvang Park har forøvrig engasjert uavhengig brannsikringsekspertise som hjelper oss å forbedre brannsikkerheten.

Påse at batterier skiftes i din(e) røkvarsler(e) minst en gang i året. Du skal også ha (mist) ett brannslukningsapparat i leiligheten din. Brannslukningsapparat og røkvarsler er påbudt og dette skal følge leiligheten.

Det er ikke tillatt å koble kjøkkenvifter til luftekanalene i leiligheten. Matos avgir fett som medfører brannfare. Kjøkkenviften skal kobles til luftuttaket over vinduet på kjøkkenet mot balkongen. I Kirkeveibygningen må det eventuelt lages eget ventil i det lille kjøkkenvinduet. Ta kontakt med styret før installasjon.

Hva med parkering og innkjøring til gårdsrommet?

Biler parkeres på gaten utenfor bygningene. Normalt er det ikke så vanskelig, men i spesielt snørike vintre med dårlig kommunal snørydding (og spesielt den eller de dager snøen fjernes) kan det være noe mer problematisk. Vær oppmerksom på at innkjøring i gårdsrommet håndheves restriktivt og er kun tillatt etter godkjent søknad til styret.

Parkering mot portene er kun tillatt for kort tid ved av- og pålessing. Parkering skal da skje mot (men ikke på) plenen, slik at dørene til søppelhusene kan åpnes. Det er dog ikke tillatt å parkere mandag/ onsdag/ fredag morgen før renovasjonsetaten har hentet søppel.

Husleien, hva går den til?

Kort fortalt kan vi dele inn våre fellesutgifter på 4 ulike områder:

Tall fra 2014 viser at fordelingen av månedlig husleie er som følger:

  • Administrasjon av aksjeselskapet ca. 6 %
  • Kommunale avgifter, forsikringer, strøm, kabel-TV ca. 31 %
  • Renteutgifter og avdrag på felles gjeld ca. 38 %
  • Drift og vedlikeholdskostnader ca. 25 %

Disse beløpene er omtrentlige og kan variere en god del fra år til år (spesielt de to siste områdene).